Projekty

Rok 2016

W ramach konkursu: Fundusz Inicjatyw ObywatelskichŚląskie Lokalnie Stowarzyszenie „Sparta” otrzymało dotację na rozwój młodych podmiotów ogłoszonego przez: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie. Projekt został zrealizowany. pod nazwą „Sparta – to miejsce dla Ciebie”.

Utworzono 22-osobową sekcję taneczo-rytmiczną oraz 7-osobową sekcję szachową. Stowarzyszenie posiada pomieszczenie, w którym funkcjonuje biuro organizacji Stowarzyszenie posiada gablotę, w której wyeksponowano puchary, dyplomy oraz materiały informacyjne, kalendarium działań w letnich miesiącach. 50 dzieci zostało przebadanych pod kątem ewentualnych wad postawy ciała, 15 dzieci dodatkowo- to uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola we Wrzosowej . Każdy rodzic otrzymał szczegółową informację o stanie zdrowia swoje dziecka w indywidualnej rozmowie z fizjoterapeutami. Gabinet pozwalał na zachowanie intymności podczas badania i rozmowy z rodzicami. Pomieszczenie jest wykorzystywane do spotkań partnerskich z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami oświatowymi. 4 czerwca odbędzie się festyn środowiskowy podczas którego zostanie zaprezentowany program sekcji tanecznej oraz sekcji Taekwondo. Opracowano innowacyjny program dla klasy sportowej z sekcjami taneczną i Taekwondo. W połowie czerwca zostaną rozegrane pierwsze zawody szachowe dla chętnych uczniów Zespołu Szkół we Wrzosowej.

Termin realizacji: 01.04.2016 r. do 20.05.2016 r
Dofinansowanie: 5000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5650,00 zł.


Rok 2020

W ramach Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic” zrealizowano projekt grantowy „Najlepsza drużyna to rodzina” z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. Celem projektu była wysoka jakość życia budowana na integracji rodzin, swobodnym dostępie do usług społecznych i poczuciu bezpieczeństwa a w szczególności pogłębienie relacji łączących rodziny i mieszkańców.

Termin realizacji: 13. 06. 2020 r. do 13.06.2020 r.
Dofinansowanie: 20 000,00 zł


Rok 2022

Projekt „Z biało-czerwoną po powiecie częstochowskim” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”. Projekt został zrealizowany, przygotowywane jest sprawozdanie i rozliczenie.

Celem projektu było pokazanie różnych możliwości wspólnego obchodzenia majowych świąt, budzenie uczuć patriotycznych, dumy z własnego kraju, regionu, polskiej kultury, historii i tradycji. Myślą przewodnią są słowa Jana Pawła II „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna„. Założeniem działań było wyłonienie lokalnych liderów gotowych do aktywizowania miejscowych społeczności. Ważnym zadaniem było też nabycie lub przypomnienie zasad oraz dobrych praktyk godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych.

Dofinasowanie: 106 870,00 zł
Całkowita wartość projektu: 152 670,00 zł


W trakcie realizacji:
W ramach programu Fundacji BGK Moja Mała Ojczyzna, w V edycji 2021 Stowarzyszenie „Sparta” pozyskało środki w kwocie 29 680 zł na realizację projektu Ogród dla Mieszkańca.

Data rozpoczęcia projektu: 2022-04-04
Data zakończenia projektu: 2022-08-31

Cele projektu:

  • Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy w Brzezinach Nowych w taki sposób, by była atrakcyjna dla wszystkich grup społecznych z Brzezin Nowych i Sobuczyny, Brzezin Kolonia.
  • Zaktywizowanie członków lokalnych stowarzyszeń, sołtysów, sympatyków do realizacji przedsięwzięcia.
  • Stworzenie miejsca dla emerytów, miejsca spotkań dla aktywnych społecznie, rodzin a przede wszystkim dzieci.
  • Zagospodarowanie placu w innowacyjny sposób, zmiana estetyki wyglądu placu przy świetlicy wiejskiej w Brzezinach Nowych.
  • Reintegracja lokalnej społeczności.