Status Stowarzyszenia SPARTA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Sparta zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 15 lipca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118 ) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SPARTA.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal mieszczący się pod adresem: Brzeziny Nowe, ul Biała 63,  42-263 Wrzosowa.

§ 3

1. Terenem działaniaStowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Częstochowa, powiatu częstochowskiego oraz Gminy Poczesna.

2.  Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców gminy,  miasta i powiatu.
 2. Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie Polski i za granicą.
 4. Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji zdrowotnych.
 5. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej, w tym  w placówkach oświatowych.
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez m.in. uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 7.  Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 8. Inicjowanie i wspieranie demokracji lokalnej;
 9. Wspieranie idei integracji europejskiej;
 10. Inicjowanie i organizowanie działalności społecznej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, ochrony zabytków i środowiska naturalnego;
 11. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczo-krajobrazowego;
 12. Promocja walorów gminy w kraju i za granicą, w tym nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów w potencjalnymi partnerami zagranicznymi;
 13. Działania integrujące i wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej;
 14. Promocja i aktywizacja społeczności lokalnej;
 15. Podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich;
 16. Rozwój turystyki i promocja aktywnego spędzania czasu wolnego;
 17. Wspieranie i podejmowanie działań aktywizujących na rzecz  osób defaworyzowanych  tj. osoby długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bez kwalifikacji zawodowych, kobiety samotnie wychowujących dzieci, osób powyżej 50 roku życia.
 18. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością, dzieci
  i młodzieży oraz osób starszych,
 19. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz tolerancji
   i niedyskryminacji.
 20. Kultywowanie tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie Klubu Sportowego SPARTA: Organizowanie treningów, obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków Klubu.
 2. Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
 1. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, w tym placówkami oświatowymi
 2. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 4. Organizowanie imprez kulturalnych,
 5. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 6. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację spotkań, wyjazdów, warsztatów, prelekcji;
 7. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych;
 8. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym udzielanie pomocy prawnej;
 9. Działalność promocyjną, informacyjną, w tym:
  1. prowadzenie strony internetowej;
  1. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych;
  1. przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
 10. Pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z unijnych programów i funduszy oraz innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 11. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami, opiekunami;
 12. Organizowanie sezonowych treningów sportowych wyjazdowych dla członków Klubu;
 13. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym dla dzieci
  i młodzieży.
 14. Organizowanie tematycznych – cyklicznych akcji ekologicznych, społecznych, promocyjnych, edukacyjnych,
 15. Organizowanie wizyt studyjnych – sieciowanie organizacji działających w podobnym obszarze tematycznym zgodnym z celami Stowarzyszenia;
 16. Organizowanie różnych projektów oraz form aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia..
 17. Inne działania realizujące cele statutowe.

§ 10

1.  Działalność określona w § 8 jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia  i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna.

2.  Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w § 8 i 9, są odpowiednie działania określone w Polskiej Klasyfikacji  Działalności;

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5. honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację, zapłaci wpisowe będzie opłacać składkę członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  1. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  1. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  1. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. opłacać składki członkowskie

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– zalegania z opłatami składek członkowskich za okres 24 miesięcy

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Sposób powiadomienia może odbywać się drogą telefoniczną, mailową lub pocztą.  Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z  5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza,  skarbnika i członka.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie i wpisowe

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut z 3 listopada 2015 r. po zmianach przyjętych uchwałą w dniu 22  listopada 2019 r.