O nas

Założyciele Stowarzyszenia „Sparta” swoje doświadczenie wywodzą z działalności w Uczniowskim Klubie Sportowym „Junior” funkcjonującym przy Zespole Szkół we Wrzosowej od 2011 r. Do istotnych wspólnych ze Szkołą przedsięwzięć należało: prowadzenie sekcji Taekwond-do, wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego, organizacja w 2012 roku Tygodnia sportu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem dla Wrzosowej”, realizowanie lokalnych projektów wspólnie ze szkołami, klubami, organizacjami sportowymi z terenu Gminy Poczesna. Członkowie – założyciele w/w organizowali zawody sportowe o charakterze międzynarodowym i regionalnym, obozy sportowo-szkoleniowe dla dzieci i młodzieży. W chwili założenia Stowarzyszenie liczyło 15 członków osób dorosłych, 45 – członków dzieci i młodzieży oraz 30 członków wspierających. Swoją działalnością obejmuje powiat częstochowski. Członkowie organizacji zrealizowali w lutym 2016r., dla 40-osobowej trenującej młodzieży, obóz sportowy w Rudkach woj. świętokrzyskim. W ramach konkursu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Stowarzyszenie „Sparta” otrzymało dotację na rozwój młodych podmiotów w celu zwiększenia zaangażowania stowarzyszenia i jego członków w aktywność sportową mieszkańców pow. częstochowskiego.


W swoich założeniach Stowarzyszenie określiło m.in. wspieranie idei integracji europejskiej, inicjowanie i organizowanie działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, ochrony zabytków i środowiska naturalnego, promocję walorów gminy w kraju i za granicą, w tym nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, działań integrujących i wspomagających rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, promocję i aktywizację społeczności lokalnej, promocję aktywnego spędzania czasu wolnego a także kultywowanie tradycji i zwyczajów polskich. Wszystkie te działania nakierowane były poprawienie warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego, realizację założonych i opisanych wyżej celów. Działania Stowarzyszenia SPARTA w czasie pandemii nakierowane są na zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie wspólnego przebywania: świętowania, organizowania różnych aktywności, rozwijania umiejętności, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, systematyczne działania na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców wzmacniające istniejący potencjał. W ostatnich dwóch latach Stowarzyszenie SPARTA zachęcało do aktywności mieszkańców gminy Poczesna, organizując pikniki, spotkania rodzinne, rozbudowując plac zabaw w Brzezinach Nowych. Podejmują też szereg działań ekologicznych. Wymienione miejscowości bezpośrednio graniczą z wysypiskiem śmieci Miasta Częstochowy. Działania te zaangażowały wielu mieszkańców, wyłoniły liderów grup nieformalnych, spowodowały chęć do podejmowania wspólnych większych działań.

Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Sparta”
Brzeziny Nowe ul. Biała 63 42-263 Wrzosowa
NIP: 573 285 79 61
KRS:  0000590608
REGON: 36319676600000